Per Pere Marieges

Al Ple municipal del passat dia 30 de març, es van prendre uns acords i es va donar compte d’unes informacions d’acords presos per l’Alcaldia i la Junta de Govern Local, que son preocupants, en el sentit que demostren amb fets, el desordre econòmic que imnpera en el nostre Ajuntament.

Un desordre provocat per una gestió, IRREGULAR, AUTORITÀRIA I ARBITRÀRIA.

AUTORITÀRIA, perquè la gestió es realitza únicament des de l’autoritat que dona l’alcaldia o la majoria absoluta de Convergència i Socialistes, sense motivació, sense arguments i sense debat, (visca la democràcia).

IRREGULAR, perquè tal com es demostra en els acords i en les seves accions,  la gestió no s’empara en la normativa, en les regles del joc que regeixen una gestió municipal,

ARBITRÀRIA, perquè és, bàsicament, una acció a la discreció personal del nostre Alcalde, o dels regidors que composen la Junta de Govern Local.

D’aquesta manera han aconseguit, l’escenari perfecte per perdre totes les garanties que acompanyen la gestió municipal, és a dir, garanties per els millors contractes, garanties per les millors actuacions, garanties en la transparència, garanties per la igualtat, garanties en el dret a la informació, etc, etc, en resum garanties democràtiques.

Aquest és l’escenari perfecte perquè puguin produir-se situacions poc volgudes, situacions que emparen i permeten possibles corrupteles, un escenari en definitiva que fa por i en el qual, prendrem mal, creieu-me.

Aquests acords son la representació d’una obra de teatre en quatre actes:

PRIMER ACTE.

EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT per un valor de 409.280,74€, ni més ni menys, corresponen a 284 factures de contractacions i aportacions realitzades en l’exercici 2015 sense consignació pressupostària adequada i suficient.

(Aquest és el 5 reconeixement de crèdit en el que va d’any, els anteriors aprovats directament per l’Alcaldia o La Junta de Govern, i fa uns mesos varem aprovar un altre reconeixement extrajudicial de crèdit per un valor de 166.000,-€, corresponent a l’any 2014)

SEGON ACTE:

LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, (CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT),necessària per la liquidació de les 284 factures de contractacions i aportacions realitzades en l’exercici 2015 sense consignació pressupostària adequada i suficient per un valor de 409.280,74€.

TERCER ACTE:

DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015,concloent que NO es compleix amb l’estabilitat pressupostària i la capacitat de finançament, NI amb la regla de la despesa, amb un nivell d’endeutament de 3.969.657,36€ (40,02%).

QUART I ÚLTIM ACTE:

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER L’ALCALDIA I LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONTRARIS A LES OBJECCIONS D’INTERVENCIÓ, és a dir,149 ACORDS amb informe desfavorable d’intervenció, 149 acords, 149 acords relatius a contractacions externes, contractacions de personal, exempció de pagaments de llicències d’obres, aprovació de factures, etc, etc

Anem a pams.

La Llei reguladora de les hisendes locals, (TRLRHL) estableix que s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, al moment del seu reconeixement, les obligacions,entre d’altres, derivades de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors, i, en conseqüència, i malgrat que les factures portin el vist i plau del regidor corresponent, caldria aportar els informes justificatius dels tècnics especificant, entre d’altres, els següents extrems:

–        Justificació de la necessitat de la despesa realitzada i les causes per les que no es va complir el procediment jurídic administratiu.

–        Data o període de realització

–        Import de la prestació realitzada

–        Informe tècnic de la valoració en el que consti que les unitats realitzades son les estrictament necessàries per l’execució de la prestació i que els preus aplicats son correctes i adequats al mercat.

–        Factura detallada de la prestació realitzada degudament conformada pels responsables del servei, i en el seu cas, certificació de l’obra.

–        Informe del servei corresponent, de que la imputació a pressupost corrent de la despesa no suposa una limitació a les obligacions restants de l’any en curs.

–        En el cas de que sigui necessària la tramitació d’una modificació de crèdits, informe del servei d’acord amb les bases d’execució vigents.

–        Informe jurídic administratiu del servei corresponent.

–        Document comptable d’autorització, disposició de la despesa, reconeixement i liquidació de l’obligació.

Aquesta informació, NO existeix, ja que no se’ns va lliurar a la comissió informativa, tampoc se’ns va lliurar quan la varem demanar a les oficines de l’Ajuntament, i tampoc quan, posteriorment, es va sol·licitar en el propi debat del Ple Municipal, amb la única resposta del Sr Alcalde, que no se’n recordava. (No se’n recorda dels informes inherents a la presa del acord, és a dir, no sap el que està aprovant).

És més, en l’apartat dels antecedents dels acords, hi figura una referència a la memòria de la Regidora d’Hisenda de 10 de març del 2016, que suposo que hauria de justificar les 284 factures corresponents a contractacions i aportacions realitzades en l’exercici 2015 sense consignació pressupostària adequada i suficient, memòria la qual tampoc se’ns va facilitar.

I ens preguntem, és que no han d’estar els expedients a la disposició dels regidors per el seu estudi en els dies anteriors a la sessió del Ple?

Entenem doncs, que sense aquests informes, l’acord no es podria prendre.

Anem a la modificació de crèdit i a la liquidació del pressupost, en la qual cal considerar que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les entitats locals se sotmetrà als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, (coherent amb la normativa europea), i també segons la normativa, la intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària del nostre Ajuntament, i en el cas de no complir-se aquest objectiu, haurem d’elaborar un Pla especial econòmic i financer, d’acord amb la normativa corresponen, ja que NO es compleix amb l’estabilitat pressupostària i amb la capacitat de finançament, NIes compleix amb la regla de la despesa, amb les conseqüències següents:

·       A partir d’ara, totes les operacions d’endeutament a llarg termini precisaran de l’autorització de l’estat o si s’escau, de la comunitat autònoma que tingui atribuïda la tutela financera, en el nostre cas la Generalitat de Catalunya.

·       El nostre Ajuntament haurà de formular un Pla econòmic i financer que permeti que aquest any i el següent el compliment dels objectius o de la regla de la despesa.

Cal considerar i tenir en compte, que en el cas de no adoptar les mesures corresponents, es poden aplicar mesures coercitives i sancions al nostre Ajuntament, i en últim cas, es podria considerar que la gestió d’aquest Ajuntament és greument danyosa per als interessos generals i es podria procedir a la dissolució dels òrgans de la Corporació local in complidora, és a dir la dissolució del Govern del nostre Ajuntament.

Bé finalment arribem a l’últim acte d’aquest ple, que, i per acabar, se’ns dona compte de que hi ha acords adoptats per l’alcaldia i la junta de govern local contraris a les objeccions d’intervenció. No un, ni dos, ni tres, ni deu, sabeu quans?, 149 ACORDS, CENT QUARANTA-NOU amb informes desfavorables.

Bé, una vegada descrit l’escenari que abans mencionàvem, que diem nosaltres? , el nostre grup, AMETLLA’T AMB ERC, i estic segur que amb el suport de la resta de la oposició, diem que ja n’hi ha prou, que no estem disposats a seguir la política d’aquest govern.

I per això, precisament votem en contra a tots els punts.

Hi votarem en contra, perquè no s’ajusten a la normativa que estableix les garanties democràtiques pròpies d’una bona gestió municipal, d’un bon govern, perquè no s’ha fet cap esforç per entrar en el debat, perquè no tenen cap motivació política, exceptuant el desordre i la desorganització amb la que desenvolupen la seva acció de govern, si és que d’això se’n pot dir una acció de govern, jo l’anomenaria més una anar fent, discrecional, autoritari i sense cap model polític.

Han passat moltes coses, i s’han comés una infinitat vertiginosa de irregularitats, que tal com he comentat anteriorment, ens han fet perdre, si alguna vegada la havíem tingut, la confiança en el vostre govern, en particular amb l’alcaldia i la junta de govern local, ja que l’ombra grisa del dubte, en particular pel que fa a les qüestions econòmiques, és massa grossa perquè confií en les vostres directrius.

Voldríem que se’n deixés constància de manera especial i singular, la manca de la informació necessària i reglamentària per l’argumentació i debat dels expedients que es porten al Ple per l’a seva aprovació.

Per tant, permeteu-nos desconfiar de la seva solvència, en particular de l’alcaldia i de la Junta de Govern, ja que s’evidencia la incapacitat expressa i manifesta de explicar i justificar de manera clara i meridiana tot el fil argumental de la pressa d’acords en el debat del Ple municipal, del perquè d’aquesta manera de fer, que, repetim, tal com hem dit abans, és tant sols la punta de l’ iceberg del desordre i despropòsit de les maneres d’aquest govern.

Aquesta és la seva gestió, i les conseqüències que se’n poden derivar,

Ja des d’un bon principi, varem haver de reclamar el dret del vot personal inqüestionable en una democràcia de veritat, hem dit que no a la manera de fer, en la mentida, hem dit que no al tràmit dels diferents documents relatius a la urbanització de la carretera, i hem proposat alternatives, hem dit que no a la obstrucció de la feina de la oposició, hem proposat comissions de treball les quals han estat negades, hem ofert la nostre col·laboració sens e cap èxit, hem estat a on se’ns ha cridat, però això considero que s’ha acabat, fins aquí hem arribat.

Fa unes setmanes, ens citaven a l’Ajuntament per l’afer de l’ILLA ACTIVA, ens proposàveu actuar en bloc, però quan els hi proposem una comissió ens dieu que no, ens estranya, anem a veure l’expedient, i amb la informació que trobem ens sentim manipulats, enganys i falsedats.

Els felicitem, la seva tàctica ha estat un encert, ens han donat cada vegada un os per rosegar, i nosaltres l’hem rosegat, en cada ple, hem estudiat de manera permenoritzada cada punt, hem argumentat, ens hi hem esforçat, hem demanat i hem treballat, però en va, la vostre majoria absoluta ens ha desmuntat, felicitats.

Però ara, avui, aquí, els  diem que prou, que ens hem cansat d’argumentar al buit, que ens hem cansat de intentar tenir una actitud constructiva, que no ha fet més que incrementar la seva impunitat, perquè és així com actuen, AMB IMPUNITAT, sense motivació, sense arguments, valgui com exemple els acords que es proposen en aquest ple.

I sobre la informació ?, perquè son tant foscos, perquè tot tant amagat, perquè aquesta manera de fer, perquè no ens han explicat que la fiscalia estava investigant tot el procediment de l’ILLA ACTIVA, sobre els pagaments de la clàusula anivelladora, perquè no ens han dit que havien acomiadat a la tècnica de recursos humans, perquè no parlen de les actuacions de la fiscalia en aquest cas, es que hem de fer de detectius?

Aquesta  gestió tant sols és un reflex de la seva manera de fer, tal com l’afer de la Font d’en Raspall, que costava haver-ho fet bé.

Deixeu-me que us digui, que quan en el curs dels esdeveniments es fa necessari per a un grup polític, resoldre sobre les accions de l’equip de govern, accions poc democràtiques i autoritàries, realitzades fora de qualsevol empara normativa o legal, i prendre posició entre les diferents estratègies, li donen dret a l’inici d’una lluita justa, refosa en una oposició rigorosa, que declari les causes que l’impulsen a la seva denuncia.

En cada ple, en cada acord, hem demanat reparació en els termes més humils: les nostres contínues peticions han estat únicament respostes amb negatives sense arguments.

Tampoc hem deixat de dirigir-nos als nostres companys regidors. Els hem advertit sovint, de les responsabilitats que els afecten en aquesta política de despropòsits. Els hem recordat les circumstàncies de la nostra condició de regidors, dels vots que representen i dels que representem, i els hem convidat al debat, no entenem el seu silenci, no entenem la seva manca de participació, fins on deixareu que arribi tot això?? Per favor.

Hem, doncs, de convenir en la necessitat, d’anunciar la nostra nova estratègia per declarar  la lluita contra la impunitat i autoritarisme d’aquest govern, posar en mans de les administracions competents el judici d’aquestes irregularitats i recomençar la nostre tasca d’oposició amb una actitud positiva i constructiva, atenent a les arrels i als somnis que ens van veure néixer i que ens han forjat com a grup municipal.